This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Spółka akcyjna w Polsce

W Polsce wraz z rozwojem kapitalizmu ludzie coraz chętniej łączą się w różnego rodzaju spółki oraz organizacje mające zagwarantować im wspólne prowadzenie interesów. Jedną z takich form organizowania się jest spółka akcyjna. Zazwyczaj spółki akcyjne pracują będą pod obowiązkiem przestrzegania prawa handlowego, a co za tym idzie podchodząc pod kodeks handlowy. Kapitał zakładowy takiej spółki jest podzielony na akcje, które mają równą wartość. Często zdarza się, że akcje te są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Wtedy taki twór staje się automatycznie spółką giełdową. Aby założyć spółkę akcyjną potrzebni są akcjonariusze dysponujący odpowiednim wkładem wnoszonym do nowotworzonego zrzeszenia. Spółka akcyjna nabiera wszelkich cech prawnych dopiero po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców. Wcześniej jest tylko dobrowolnym zgromadzeniem, które nie podlega żadnemu z kodeksów zajmujących się działalnością gospodarczą. Spółka ikacyna odpowiada przed sądami administracyjnymi, ponieważ jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto, więc w przypadku, gdy posiada się odpowiednią gotówkę zająć się tego typu działalnością. Może to być sposób na to by zarobić jeszcze więcej pieniędzy oraz spróbować wypłynąć na szersze wody biznesu. Nie ma oczywiście gwarancji na sukces, ale jak to się mówi do odważnych świat należy i czasem warto zaryzykować i dać sobie szansę zamiast wiecznie tkwić w marazmie dnia codziennego.

Organy spółki z.o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dysponuje kilkom organami, które mogą wchodzić w jej skład i mieć wpływ na decyzje, jakie są w obrębie tego tworu podejmowane. Pierwszym takim organem jest zgromadzenie wspólników. Jest to najwyższa oraz najważniejsza władza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To właśnie ten organ zajmuje się podejmowanie uchwał oraz ustalaniem bezwzględne większości głosów. Jej zgromadzenie powinny być jawne z wyjątkiem kilku sytuacji takich jak wybory lub w momencie, gdy zażąda tego jeden ze wspólników. W takiej sytuacji obrady są tajne a ich przebieg nie powinien wyjść poza cztery ściany. Kolejnym organem zaraz pod zgromadzeniem wspólni kół jest zarząd. Jest to organ powoływany oraz odwoływany przez wszystkich wspólników. Minimalny skład zarządu to jedna osoba. Jeżeli chodzi o sposób” powoływania tego organu to może on być zmienny w zależności od tego jak stanowi umowa spisana pomiędzy wspólnikami. Najważniejszymi zadaniami tego organu jest prowadzenie spraw ważnych z perspektywy całej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ostatnim, ale nieobowiązkowym organem jest rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Zazwyczaj rada nadzorcza albo komisja są powoływane w sytuacji, gdy kapitał zakładowy przekracza wysokość 500 000 złotych a wspólników jest więcej niż 25. W przypadku, gdy spółka jest własnością skarbu państwa wtedy rada nadzorcza i komisja rewizyjna są elementami obowiązkowymi. Rada nadzorcza, aby była ważna musi składać się, z co najmniej 3 członków, którzy są powoływania oraz odwoływani przez wspólników.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebne jest wykonaniu kilku bardzo ważnych czynności prawnych, bez których taka rejestracja stanie się nieważna. Po pierwsze wymagany jest kapitał początkowy w wysokości, co najmniej 5000 złotych. Wszelkie wkłady mające pokryć początkowy kapitał mogą być wnoszone do spółki w postaci gotówki lub innych precjozów. Założeniem takiego wkładu jest tylko jego wysokość nie mniejsza niż 50 złotych. Aby spółka mogłaby założona cały kapitał powinien być pokryty do momentu wpisaniu strony do Krajowego Rejestru Sądowego. Przed zawiązaniem spółki, musi być sporządzona umowa, która wymagana jest w postaci aktu notarialnego. Gdy ten krok zostanie już wykonany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się faktem i może już zacząć funkcjonować na nowych prawach. Dobrze, więc nadać jej REGON oraz NIP. Wypadałoby pomyśleć również o założeniu konta bankowego. Z momentem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego spółka uzyskuje osobowość prawną. W Polskim prawie od stycznia 2012 roku możliwe jest rozpoczęcie działalności, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy użyciu wzorca umowy, który można znaleźć w systemie teleinformatycznym. Nazwa tego typu usługi to S24. Jak widać nie jest zbyt trudno założyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wystarczy kilka kroków formalnych. Procedura z roku na rok staje się coraz przyjaźniejsza i mnie skomplikowana. Dzięki temu maleje poziom biurokracji w Polsce.

Polskie spółki z.o.o

W Polsce coraz popularniejsze stają się tak zwane spółki z.o.O Wynika to z faktu, że w czasach, gdy gospodarka nie rozwija się tak jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli ludzie postanawiają wziąć swoje życie we własne ręce i samemu zadbać o swoje interesy skoro Państwo sobie z tym nie radzi. Według polskiego prawa każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest specyficznym rodzajem spółki handlowej. Zazwyczaj może ona być utworzona przez jeden lub więcej podmiotów gospodarczych, czyli inaczej zwanych wspólnikami. Według prawa wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania wytworzone przez spółkę wobec wierzycieli. Za owe zobowiązania odpowiada spółka, jako taka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wniesionych przez wspólników. Istnieje również możliwość zakładająca, że odpowiedzialnością są obarczeni członkowie zarządu danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Może to się zdarzyć w wypadku niemożności egzekucji zobowiązań od wspólników. Aby jednak to miało miejsce musi zostać przygotowane orzeczenia sądu administracyjnego. Można tego uniknąć wcześniej zgłaszając wniosek o upadłość. Jeżeli chodzi o liczbę wspólników to może być ona dowolna. W momencie, gdy jest on tylko jeden to wszelkie decyzje muszą być składane przez niego na piśmie. W innym wypadku jego decyzje mogą okazać się nieważne. Jeżeli jednym wspólnik jest również jedynym członkiem zarządu to każda czynność prawa przez niego wykonywana musi być poprzedzona aktem notarialnym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W Polsce z racji na niesprzyjającą sytuację panującą na rynku pracy ludzie coraz chętniej łączą swoje siły i zakładają wszelkiego rodzaju spółki. Ze względu na dość duży wybór tego typu rozwiązań należy najpierw zapoznać się w każdym z nich. Nie zmienia to jednak faktu, że coraz popularniejsze stają się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Są to takie formy prawne prowadzenia przedsiębiorstwa, które są stworzone przez jedną lub więcej osób, które zwane są wspólnikami. Dzięki odpowiednim zapisom wspólnicy odpowiadają przed sobą tylko w ograniczony sposób. Ta forma prowadzenia firmy jest bardzo popularna na terenie całej Unii Europejskiej w tym w Polsce. Jeżeli chodzi o historię spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to zostały one utworzone w Niemczech w roku 1892. Po dość szybkim przyjęciu się na rynku niemieckim wzorzec spółki został przejęty przez austro-węgry oraz Anglię. W Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonują w takiej formie jak dzisiaj w roku 1919. W dzisiejszych czasach przepisy oraz prawa obowiązujące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są w dużej mierze zbieżne. Należy pamiętać jednak, że każdy kraj posiada przepisy, które w niektórych miejscach mogą być różne od tych zaobserwowanych w Polsce. Warto, więc zainteresować się tego typu działalnością gospodarczą, ponieważ niesie ona ze sobą wiele pozytywnych korzyści dla ludzie, którzy przystępują do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście najpierw warto poznać swoich partnerów biznesowych oraz sprawdzić to, w jaki sposób radzą oni sobie z prowadzeniem interesów.

Spółki kapitałowe-charakterystyka

Spółki kapitałowe charakteryzują się Kikom ważnymi cechami, które wyróżniają je na tle innych tego typu rozwiązań. Po pierwsze muszą posiadać kapitał zakładowy, który jest wnoszony na samym początku działalności. Czym wyższy kapitał tym lepszą opinię posiada firma i tym na więcej ją stać? Druga istotna cecha spółki kapitałowej to posiadanie osobowości prawnej, co pomaga w załatwianiu wszelkich spraw formalnych oraz związanych w ogólnie rozumianą biurokracją. Kolejna cecha to posiadanie majątku, który jest odrębny od osobistych zabranych przez całe życie majątków wszystkich członków spółki kapitałowej. Czwartą cechą charakterystyczną jest ponoszenie odpowiedzialności za swoje decyzje całym majątkiem zakładowym. W pewnych sytuacjach możliwe jest jednak wyłączenie z odpowiedzialności niektórych członków tylko po to by uchronić ich przed bankructwem i koniecznością usunięcia z grupy. Z zasady również wspólnicy mogą wyłączać się nawzajem z prowadzenie spraw spółki. Można tego dokonać na zebraniu rady nadzorczej po przegłosowaniu wyłączenia danego członka spółki kapitałowej. Ostatnią cechą, która idealnie opisuje istotę działania spółek kapitałowych to przypisywanie oraz odbieranie udziałowcom praw i obowiązków poprze odpowiednie głosowania. W ten sposób można ustalić tak zwaną konstytucje spółki. Jak więc widać spółki kapitałowe działają nieco inaczej niż standardowe spółki spotykany w codzienności gospodarczej Polaków?

Czym jest spółka kapitałowa

W polce coraz większą popularność zdobywa forma działalności gospodarczej, która nazywa się spółką kapitałową. Jest to taka forma prawna, która pozwala podmiotom gospodarczym łączyć się w organizacje oraz być wykorzystywaną w prowadzeniu dużych firm. Przeciwieństwem spółki kapitałowej jest spółka osobowa. Jeżeli chodzi o rys historyczny tej specyficznej formy działalności gospodarczej to sięga ona XVI wiecznej Anglii oraz Holandii. Rozwój tej formy jest ściśle związany z rozwojem kapitalizmu. Ówczesne podmioty gospodarcze, które w tamtych czasach przeżywały swój dynamiczny rozwój szukał kapitału. W zamian za gotówkę oferowały przyszłe zyski, które zostaną uzyskane przez ich przedsiębiorstwa. Wadą tego rozwiązania było to, że osoby wpłacające swoje pieniądze nie miały najmniejszego wpływu na to jak dalej potoczą się losy biznesu, w który zainwestowali. Kupcy mogli wydawać je w taki sposób, w jaki tylko chcieli tylko po to by na koncie oznajmić, że interes się nie powiódł. Oczywiście częściej kończyło się znacznie inaczej. Interes wychodził o firmy rozwijały się. Dzięki temu rozwijał się kapitalizm. Dlatego właśnie dzisiaj państwa takie jak Holandia oraz Anglia żyją na dużo wyższym poziomie niż Polska czy Słowacja. Niestety, w Polsce ludzie nie chcieli łączyć się i dzielić swoimi pieniędzy. Znacznie częściej osądzali się wzajemnie oraz woleli toczyć wojny, podczas gdy w reszcie Europy panował pokój oraz rozwój kapitalizmu.

Popularność spółek komandytowo-akcyjnych

W Polsce w związku z kryzysem, który powalił na kolana cały finansowy świat coraz popularniejsze staje się branie swojego losu w swoje ręce. Ludzie bardzo chętnie zawiązują wszelkiego rodzaju spółki oraz zrzeszają się w inne grupy pomocowe. Wśród najpopularniejszych forma aktywizacji jest tworzenie spółek. Polacy bardzo chętnie zakładają spółki cywilne oraz jawne. Nieco mniej polarne są spółki komandytowe. Jeżeli chodzi o spółki komandytowo-akcyjne to są one najrzadziej wybieranym rodzajem działalności gospodarczej. Co prawda dopiero od niedawna mamy możliwość łączenia się w tego typu twory gospodarcze, ale nie zmienia to faktu, że spółek komandytowo-akcyjnych jest dużo mniej niż jawnych oraz cywilnych? Co prawda zainteresowanie tego typu formą działalności gospodarczej rośnie z roku na rok i tak w 2011 roku w Polsce było zarejestrowanych 1513 takich spółek? W 2012 roku ani jedna spółka komandytowo-akcyjna nie została wprowadzona do obiegu i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Może to wynikać z faktu, że jest to forma nieco niezrozumiała i źle tłumaczona przez rząd. Mało, kto bowiem zdaje sobie sprawę z tego jak wygląda spółka komandytowo-akcyjna i przede wszystkim, w jakim celu powołuje się tego typu formę działalności. Co prawda z upływem lat ta sytuacja się zmienia, ale na tyle mało dynamicznie, że bardzo ciężko ocenić, kiedy stanie się ona czymś normalnym i pożądanym przez przedsiębiorców polskich? Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie coś się w tej materii zmieni.

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jak każda inna podlega licznym podatkom oraz innym obowiązkowym opłatom na rzecz skarbu państwa. Musi, więc płacić podatek dochodowy. Płatnikami tego podatku są wszyscy wspólnicy, którzy decydują się na współdziałanie w tego typu przedsięwzięciu. W przypadku, gdy w umowie jest określony, jaki jest podział dochodów danej spółki w taki sposób oblicza się należny podatek, który musi zapłacić każdy wspólnik. W sytuacji, gdy takiego zapisu nie ma wysokość podatków jest obliczana wśród wszystkich wspólników po równe. Nikt nie płaci mniej nikt więcej. Jest to najsprawiedliwsze rozwiązanie w przypadku, gdy umowa nie stanowi inaczej. Warto pamiętać, że podatek dochodowy nie jest opłacany przez wspólników na bieżąco. Jego wysokość trzeba uregulować dopiero w momencie, gdy wszyscy wspólnicy dostaną dywidendy. Oznacza to, więc, że akcjonariusze mogą przeciągać moment zapłacenia podatku aż do dnia, w którym stwierdzą że ich na to stać. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Oprócz podatku dochodowego spółka monocytowo-akcyjna musi jeszcze płacić podatek od towarów i usług w Polsce nazywany popularnie podatkiem VAT. Należy jeszcze do powinności takiej spółki opłata podatku akcyzowego. Jak więc widać zrzeszenie się w spółki jest korzystne z wielu względów, ale przed podatkowymi obowiązkami nie można uciec w żądnej sytuacji? Państwo chce mieć zysk z każdej złotówki, którą zarabiają jego obywatele. Jest to niezmienny opresyjny polski system podatkowy. Nie ma żadnej możliwości ominięcia tego typu opłat.

Ustanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jak każą inna ma prawo zawiesić swoją działalność lub po prostu rozwiązać się w trybie ustawowym. Najczęściej ustanie spółki komandytowo-akcyjnej musi być poprzedzone wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego. Ale zanim to nastąpi musi zostać podjęta decyzja o likwidacji dane spółki. Bez tego nie ma fizycznej możliwości, aby przerwać działalność spółki. Oczywiście istnieje szereg wydarzeń, które muszą się odbyć, aby spółka mogła być zlikwidowana. Przede wszystkim spółka komandytowo-akcyjna może rozwiązać się w momencie, gdy jeden z komplementariuszy umiera lub ogłasza upadłość. Innymi powodami mogą być te, które są opisane w statucie. Czasami, bowiem przed spisaniem aktu notarialnego akcjonariusze i komplementariusz ustalają kilka przypadków lub zachowań, które mogą doprowadzić do rozpadu spółki komandytowo-akcyjnej. Aby spółka została rozwiązana musi być osiągnięty pułap ¾ głosów wszystkich członków opowiadających się za tego typu rozwiązaniem. W innym przypadku ustanie zostanie przeprowadzone bezprawnie i może to być rozliczane według kodeksu karnego. Ważne, więc jest to by w przypadku chęci rozwiązania spółki komandytowo-akcyjnej dopilnować wypełnienia wszystkich formalności, które sprawiają, że tego typu działanie jest zgodne z prawem i w pełni umotywowane. W innym wypadku istnieje bezwzględny zakaz zawieszania działalności tego typu działalności gospodarczej, która w dalszym ciągu będzie opodatkowana.