This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Powstanie spółki komandytowej

Każda spółka komandytowa musi w jakiś określony sposób zgłosić do odpowiednich urzędów chęć zarejestrowania się. Jest to element wspólny dla każdej działalności gospodarczej działającej na terenie Polski. Otóż, aby spółka komandytowo-akcyjna mogła zostać powołana do życia najpierw musi zostać sporządzony statut spółki będący aktem notarialnym. Jeżeli chodzi o to, kto może założyć tego typu działalność to mogą to być zarówno akcjonariusze jak i komplementariusze. Co do tego nie ma żadnych uregulować i Państwo zostawiło tę kwestię samym obywatelom? Aby statut był ważny musi zostać podpisany przez wszystkich komplementariuszy bez wyjątku. W innym przypadku akt notarialny nie będzie miał mocy prawnej. W statucie powinny zostać zawarte informacje mówiące o tym gdzie znajduje się siedziba spółki oraz na jaki czas zostaje ona zawiązania. Ważną kwestią jest wyszczególnienie w treści statutu tego, kto jest akcjonariuszem a kto komplementariuszem danej spółki komandytowo-akcyjnej. Te informacje powinny być ujęte w formie imion nazwisk oraz numerów PESEL każdego członka. To zapobiegnie jakiejkolwiek próbie oszustwa oraz sfałszowania dokumentów. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje w momencie, w którym zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to krok obowiązkowy, bez którego na terenie polski dana spółka nie ma prawa funkcjonować Anie prowadzić jakichkolwiek działań. Ważne, więc aby zastosować się do wszystkich wymogów, które muszą spełnić osoby chcące założyć spółkę komandytowo-akcyjną.

Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna składa się jak każda inna spółka ze wspólników, którzy są zobowiązania do wykonywania pewnych czynności lub wystrzegania się innych. Warto nadmienić, że w spółce komandytowo-akcyjnej wspólnikami mogą zostać osoby prawne jak i te o charakterze fizycznym. W Polsce wspólni kół można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich są tak zwani komplementariusze. Są to inaczej zwani wspólnicy aktywni. Ich zadaniem jest prowadzenie całej działalności oraz reprezentowanie spółki na zewnątrz. Muszą oni czynnie brać udział w każdej czynności prawnej przebiegającej przez ich działalność gospodarczą. Wynika to z faktu, że komplementariusz ryzykuje całym swoim majątkiem w razie niepowodzenia interesów prowadzonych przez spółkę. Drugi rodzajem wspólnika jest akcjonariusz. Jest on wspólnikiem zwanym inaczej pasywnym. Wynika to z tego, że nie zajmuje on się żadnymi sprawami dotyczącymi spółki. Jego zdolność reprezentowania, również jest mocno ograniczona ze względu na to, że może on ją tylko wykonywać, jako pełnomocnik. Akcjonariusz odpowiada wobec osób trzecich niezwiązanych ze spółką, ale chcących ściągnąć z niej jakiekolwiek zobowiązania. Z zasady akcjonariusz nie odpowiada za decyzje podejmowane przez spółkę chyba, że w określonych przypadkach. Pierwszym jest reprezentowanie spółki nie mając pełnomocnictwa lub przekraczając znacznie jego postanowienia.

Charakter spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna ze względu na swój specyficzny charakter charakteryzuje się swoim dosyć nietypowym jak na inne tego typu twory przystało. Otóż w związku z tym, że jest traktowana, jako spółka komandytowa oraz akcyjna łączy w sobie cechy obu tych form działalności gospodarczej. Dzięki temu jest bardzo korzystną formą pracy oraz prowadzenie interesów. Do interpretacji prawne tego tworu trzeba znać zarówno specyfikę prawną określającą spółki akcyjne jak i komandytowe. Bez tego typu wiedzy nie ma możliwości zrozumienia takiej działalności gospodarczej. W związku z połączeniem w sobie kilku cech z tych dwóch spółek dotyczy ją prawo mówiące o tym, że możliwe jest zwoływania zgromadzeń walnych, rady nadzorczej oraz kilku innych elementów prowadzenie biznesu. Spółka komandytowo-akcyjna, jako jednostka organizacyjna nie posiada osobowości prawnej. Kodeks handlowy milczy w tej kwestii i nie nadaje tego typu spółkom dodatkowych przywilejów płynących z zostanie podmiotem prawnym. Co za tym idzie spółka może we własnym zakresie nabywać prawa, pozywać inne firmy, ale też być pozywaną do odpowiedzialności karnej w przypadku łamania prawa? W spółce komandytowo-akcyjnej bardzo ważnym elementem jest wniesienie kapitału początkowego, który na początku działalności nie może być mniejszy niż 50 000 złotych. W związku ze specyficzną formą tejże spółki dozwolone jest wprowadzenie do jej działania walnego zgromadzenia oraz rady nadzorczej. Jest to element obowiązkowy w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 20 osób.

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna

Spośród wszystkich rodzajów spółek jedną z najbardziej charakterystycznych jest spółka komandytowo-akcyjna. Może ona być założona tylko po spełnieniu kilku podstawowych zadań. Jest to związane z jej skomplikowaną w porównaniu do innych spółek tożsamością prawną. Otóż spółka komandytowa jest to rodzaj spółki osobowej, której głównym zadaniem jest prowadzenie tak zwanej firmy w firmie. Spośród wszystkich człon kół takiego tworu wybiera się jednego, który odpowiada za całość przedsięwzięcia bez ograniczenia. Jest to sytuacja zgoła inna niż w przypadku innych tworów, ponieważ w spółkach jawnych lub cywilnych karzy ze wspólników odpowiada całością swojego wkładu i zebranego majątku. W przypadku porozumień komandytowo-akcyjnych oprócz wspólników musi być jeszcze tak zwany akcjonariusz, który jest odpowiedzialny w pełni za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Jeżeli chodzi o historię powstania działalności komandytowo- akcyjnej to jej początki sięgają 1807 roku. W tamtych czasach tego typu spółka była traktowana, jako szczególny przypadek spółki komandytowej a nie jak później miało to miejsce akcyjnej. W Polsce tworzenie tego typu działalności gospodarczych stało się możliwe dopiero we wrześniu 2000 roku. To właśnie wtedy wszedł w życie kodeks spółek handlowych obowiązujący do dnia dzisiejszego. Ważne jednak, aby przed przystąpienie do tego typu spółki dobrze zastanowić się i prześwietlić przeszłość wszystkich jej członków. W innym wypadku możemy zostać narażeni na oszustwo oraz utracić ogromną cześć ze swoich zaoszczędzonych pieniędzy.

Czym jest spółka

W dobie kryzysu i bardzo ciężkiej sytuacji na rynku pracy ludzie coraz częściej myślą o założeniu swojej własnej firmy. Najczęściej tego typu działalność przybiera postać spółki. Czym więc jest ten specyficzny rodzaj pracy? Otóż spółka jest to rodzaj działalności prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, która jest oparta na odpowiednio skonstruowanym statucie. Zazwyczaj głównym celem założenia spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej. Mianem spółki określa się zazwyczaj instytucje prawa. Co prawda nie ma to zbyt wiele wspólnego z profilem ich działalności, ale można spotkać się z tego typu nazewnictwem? Spółki dzielone są zazwyczaj na podstawie tego, w jakiej dziedzinie prawa działają. W związku z tym w polskim prawie można wyróżnić wiele rodzajów spółek opartych na współpracy dwóch lub większej ilości osób. Najpopularniejsze są spółki cywilne oraz jawne. Zaraz za nimi można wyróżnić spółki prawa administracyjnego, które zrzeszają się po to by razem działać w jedne słusznej według nich sprawie. Niektóre spółki ze względu na to jak skonstruowane są ich statuty określa się nazwą spółek lwich. Polskie prawo dopuszcza również zaistnienie spółki jednoosobowej. Zazwyczaj chodzi tylko o to by spełniała ona określone funkcje oraz zadania. W Polsce bardzo popularny jest ten typ współpracy między ludzkiej. Wynika to z faktu, że ludzie chętnie łączą się razem z innymi chroniąc dzięki temu swoje interesy. Należy pamiętać, że w przypadku spółki dużo mniejsze jest ryzyko niepowodzenia, ponieważ rozkłada się ono na dwie części.

Czym jest spółka europejska

Stosunkowo nowym tworem gospodarczym, z którego mogą skorzystać Polacy jest spółka europejska. Jest to forma działalności związana z tym, że Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Po tym wydarzeniu zostaliśmy dopuszczeni do wielu ułatwień gospodarczych oraz ekonomicznych. Spółka europejska jest jednym z takich tworów. Jest to spółka, która jest w pełni akceptowana na terenie wszystkich krajał członkowskich. Znacznie ułatwia to robienie interesów z innymi krajami oraz zapewnia bezpieczeństwo prawne każdego członka takiej spółki będącego obywatelem Unii Europejskiej. Aby jednak tego typu twór mógł zostać powołany do życia musi zostać spełnionych kilka warunków. Pierwszym z nich jest transgeniczna fuzja spółek akcyjnych, które mają swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej. Dzieje się to tylko w przypadku, gdy obie firmy nie znajdują się w jednym kraju. Innym sposobem na stworzenie spółki europejskiej jest powołanie do życia grupy kapitałowej spółek europejskich lub spółek akcyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje również możliwość utworzenia tego typu tworu poprzez powołanie do życia spółki zależnej. Innym sposobem jest przekształcenie spółki akcyjnej, która podlega tylko i wyłącznie prawu krajowemu. Ostatnią metodą na utworzenie spółki europejskiej działającej na terenie całej Unii Europejskiej jest posiadanie kapitału zakładowego, który wynosi ponad 120 000 euro. Tylko w tych przypadkach istnieje możliwość powołania do życia tego tworu gospodarczego.

Opodatkowanie spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest tworem prawny, który w specyficzny sposób jest opodatkowany przez państwo. Pierwszym i podstawowym podatkiem, jaki muszą zapłacić spółki komandytowe to podatek dochodowy. Płacą go wszystkie zarejestrowane legalnie w Polsce firmy oraz spółki osobowe. OD tego nie ma odstępstw i każdy musi zapłacić swój podatek do skarbu państwa. Oczywiście wysokość tego zobowiązania jest zbyt duża i wiele firm właśnie z tego powodu decyduje się na działanie w szarej strefie. Podatnikami, którzy muszą uiścić tego typu należność w przypadku spółek komandytowych są jej wspólnicy. Każdy z osobna. Wysokość podatku dochodowego, jaki powinien uiścić karzy członek spółki jest obliczany na podstawie tego, jaki jest jego wkład wniesiony w życie spółki komandytowej. W przypadku, gdy w umowie nie ma zapisu mówiącego o tym, jaki jest wkład oraz udział w zyskach poszczególnych członków spółki ustala się, że płacą oni wszyscy po równo. Jest to najsprawiedliwszy układ z możliwych. Ponieważ w takiej sytuacji nikt nie jest poszkodowany i każdy jest w równym stopniu obciążony kosztami działalności tego typu firmy. Kolejnym podatkiem, jakim są objęte spółki komandytowe jest podatek od towaru i usług. W Polsce nazywa się go podatkiem VAT. Spółka komandytowa musi również uiścić opłatę z tytuły podatku akcyzowego. Aby tego typu podatki mogły być pobierane każda spółka komandytowa bezwzględnie musi posiadać swój numer NIP i REGON. Bez tych numerów nie będzie mogła być zarejestrowana, jako podatnik.

Ustanie spółki komandytowej

Spół komandytowa, jako twór gospodarczy ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać się u zaprzestać dalszej działalności. Oczywiście prawo z góry określa to, w jaki sposób ma to się dziać i jakie muszą zajść okoliczności, aby ustanie spółki komandytowej mogło mieć miejsce. Najważniejsze jest to, że ustanie działalności spółki komandytowej ma miejsce w momencie wykreślenia jej z rejestru Krajowego Rejestru Sądowego. Tak zwane ustanie spółki komandytowej to jej dostani etap działalności. Musi ono być jednak poprzedzone wcześniejszą likwidacją. Aby jednak likwidacja mogła mieć miejsce wcześniej spółka musi ogłosić stan rozwiązania i zaprzestania dalszej działalności gospodarczej. Umowa o powołaniu do życia spółki komandytowa może być tak skonstruowana by z góry określać przyczyny jej potencjalnego upadku. Sytuacji, gdy te warunki zostaną spełnione wtedy każdy wspólnik spółki komandytowej może z niej wystąpić powołując się jednocześnie na stosowne zapisy przewidziane w umowie. Istnieje również możliwość podjęcia stosowne uchwały, która w trybie natychmiastowym wejdzie w życie i na mocy, której życie spółki komandytowej zostanie zakończone. Innymi przyczynami może być śmierć jednego z członków lub ogłoszenie przez niego stanu upadłości. Jak więc widać spółki komandytowe są tak samo łatwe do rozwiązania jak wszystkie inne formy działalności gospodarczej? Warto jednak przed podjęciem współpracy z tego typu tworem zastanowić się czy ma to sens. W innym wypadku można wpakować się w dosyć poważne kłopoty natury prawnej.

Powstanie spółki komandytowej

Spółka komandytowa, aby mogła powstać musi zostać spełnionych kilka ważnych warunków. Oczywiście nie są to warunki nie do spełnienia i tak naprawdę procedura rejestracji takiej formy działalności gospodarczej staje się coraz bardziej uproszczona. Dzięki zmniejszeniu się poziomu biurokracji ludzie chętniej decydują się na wejście w tego typu układy z obcymi ludźmi. Ma to bardzo duży wpływ na płynność gospodarki i jej rozwój. Jest to szczelnie ważne w momencie kryzysu i tego jak ciężko funkcjonować na dzisiejszym rynku. Tak spółka komandytowa zostaje powołana do życia w tym samym momencie, w którym zostaje wpisana do rejestru. Aby jednak to mogło się odbyć najpierw musi zostać spisana umowa o poswataniu spółki komandytowej. Taka umowa powinna mieć postać aktu notarialnego. Wpis do rejestru dane spółki jest wpisem konstytutywnym. Oznacza to nie mniej nie więcej, ze spółka została powołana do życia w skutek wpisania jej do wyżej wymienionego rejestru. Oczywiście zapis o powołaniu do życia spółki komandytowej jest także zapisany w kilku innych bardzo ważnych rejestrach, dzięki którym państwo oraz kontrahenci mają możliwość identyfikacji spółki oraz namierzenie jej członków. Dzieje się to w przypadku wszelkich problemów z wypłacalnością lub innego typu trudności. Jest to pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa dla ludzi robiących interesy w daną spółką komandytową. Niestety w Polsce system windykacyjny działa tylko i wyłącznie wobec zwykłych nic niemających ludzi a firmy potrafią nie spłacać swoich należności przez całe lata.

Wspólnicy spółki komandytowej

W spółce komandytowej jak w każdej innej muszą być wspólnicy. To właśnie oni powinni działać na rzecz rozwoju tejże spółki. Oczywiście są różne przepisy oraz uchwały mówiące o tym, co powinien robić a czego unikać członek spółki komandytowej. Pierwszą i najważniejszą powinnością komandytariusza jest bycie aktywnym. Oznacza to, że ma on obowiązek prowadzi jej interesy na zewnątrz oraz godnie ją reprezentować. Jednocześnie nie jest on obarczony odpowiedzialnością za wszystko, co w dane spółce się dzieje. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ zapobiega sytuacji, w której jeden komandytariusz jest obciążony za złe decyzje podjęte przez innego wspólnika. Jeżeli jednak wspólne decyzje doprowadzą do rozpadu spółki komandytowej to każdy jej członek odpowiada swoich majątkiem. Dzieje się to bez wyjątku i egzekucja tych pieniędzy jest nieunikniona i bezwzględna. Jeżeli chodzi o to, kto może być komandytariuszem to taką możliwość posiada każda osoba fizyczna, prawna lub innego rodzaju jednostka organizacyjna. Warto, jednak przed wejściem w taki układ zastanowić się nad tym czy do końca warto ryzykować swoim dobrym imieniem oraz majątkiem za decyzje podejmowanie poza naszymi plecami. To jest właśnie główna wada spółek komandytowych. Wejście w ich szeregi oprócz wielu przywilejów niesie za sobą także szereg wad, które mogą źle wpłynąć na interesy poszczególnych jej członków. Dlatego lepiej skonsultować się z kimś, kto ma obszerną wiedzę z zakresu działalności gospodarczych. Taka osoba może pomóc w podjęciu decyzji o wejściu do takiej spółki.