This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Charakter spółki komandytowej

Spółka komandytowa jak każda charakteryzuje się pewnymi cechami. Są one związane z tym, w jaki sposób funkcjonuje oraz jaki jest jej charakter. Należy, bowiem pamiętać, że tego typu spółka jest oddzielnym tworem podpadającym pod prawo handlowe. Jej cechami charakterystycznymi są przede wszystkim stały i względnie niezmienny skład osobowy, który oczywiście w pewnych wypadkach może być zmieniony. Drugą cechą jest dosyć duże znaczenie osobistych cech poszczególnych wspólników będących członkami takiej spółki. Ostatnią, ale nie najmniej ważną cechą jest brak jakichkolwiek organów, które są wyodrębnione iv, które mają prawo do prowadzenia tego typu działalności. Spółka komandytowa, jako jednostka organizacyjna nie posiada żadnego charakteru prawnego. W związku z tym kodeks prawa handlowego nie traktuje jej, jako podmiotu prawnego. Wiąże się to z możliwością nabywania poszczególnych praw przez poszczególnych wspólników i partnerów będących członkami spółki komandytowej. Ważną rzeczą jest to by nazwa firmy, pod którą jest prowadzona spółka zawierała nazwisko, chociaż jednego jej członka. Zazwyczaj w obrocie handlowym stosuje się skrót, sp. Jeżeli nazwisko jednego z komandytariuszy zostanie zawarte w nazwie odpowiada on wtedy swoim dobrym imieniem wobec osób trzecich mających jakiekolwiek zastrzeżenia wobec spółki komandytowej. Warto, więc zastanowić się przez podpisaniem porozumienia mówiącego, że nasze nazwisko ma figurować na wszystkich dokumentach.

Czym jest spółka komandytowa

Polacy coraz chętniej zakładają wszelkiego rodzaju firmy oraz łączą się w spółki. Najczęstszym rodzajem spółek zakładanych przez polskich przedsiębiorców jest spółka cywilna. Nieco rzadziej aczkolwiek nie do końca decydują się oni na założenie spółki komandytowej. Warto przed wejściem w tego typu działalność najpierw dowiedzieć się, czym takowa spółka się charakteryzuje. Otóż jest to taka działalność, która jest prowadzona bezpośrednio pod swoją firmą. Oznacza to, więc, że można założyć coś w rodzaju firmy działającej wewnątrz innej firmy. Wszelkie zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli są obciążeniem dla jednego lub większej ilości wspólników takiego tworu gospodarczego. Jego odpowiedzialność jest oczywiście w pewien sposób ograniczona ze względu na to by nie stało n się kozłem ofiarnym w wewnętrznych rozgrywkach pomiędzy wszystkimi nieuczciwymi wspólnikami. Jeżeli chodzi o historię spółek komandytowych to jest ona dosyć skomplikowana i sięga już XI wieku. W średniowiecznych Włoszech po raz pierwszy została zastosowana tego typu umowa. Na podstawie takiego porozumienia jeden wspólnik, który posiadał towar powierzał go kupcowi, który miał udać się za morze i w jego imieniu sprzedać towary i podzielić się ze swoim dostawcą kosztami, ale też dochodami płynącymi z takiej transakcji. W Polsce z powodu wielu tak, których działalność prywatna była zakazania prawo o spółkach komandytowych zostało wprowadzone dopiero w 1991 roku. Powstały wtedy regulacje, mówiące o tym, w jaki sposób taka spółka powinna funkcjonować i jakie są prawa poszczególnych wspólników.

Powody rozwiązania spółki partnerskiej

Spółka partnerska jak niema; każdy twór prawny może ulec rozpadowi. Oczywiście, aby do tego doszło muszą zajść szczególne okoliczności. Zazwyczaj jednak następuje porozumienie wobec wspólników i działalność takiej spółki zostaje zawieszona w pełnej zgodzie i spokoju. Pierwszym z powodów, jakie muszą zajść by spółka partnerska przestała istnieć to wszelkiego rodzaju przyczyny, które zostały zapisane w umowie opisującej działalność takiego tworu. Drugim powodem rozpadu spółki partnerskiej może być jednomyślna uchwała. Powinna ona być bardzo dobrze uargumentowana ze względu na moc decyzji, jaka zostaje podjęta. Kolejnym powodem jest jednogłośne oraz zgodne ogłoszenie upadłości. Dokonują tego poszczególni wspólnicy zwani inaczej partnerami. Spółka może przestać istnieć również w przypadku, gdy jeden z partnerów utraci swoje prawo do wykonywani wolnego zawodu. Wynika to z faktu, że aby spółka partnerska mogła istnieć musi być w niej, co najmniej dwóch członków. Tego typu działalność gospodarcza może również przestać istnieć w przypadku, gdy jeden z partnerów umrze lub ogłosi swoją upadłość. W takiej sytuacji w trybie natychmiastowym spółka zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Kolejną przyczyną zakończenia działalności spółki partnerskiej jest prawomocne orzeczenie sądu wobec jednego lub wszystkich będących jej członkami wspólników. Jak, więc widać nie jest zbyt trudno zakończyć działalności na podstawie spółki partnerskiej?

Cechy charakterystyczne spółki partnerskiej

Spółka partnerska jak każda inna forma działalności gospodarczej posiada wiele cech charakterystycznych. Są one tylko i wyłącznie przypisane do tego typu działalności gospodarczej. Pierwszą z nich jest to, ze umowa zawarta pomiędzy partnerami takiej spółki musi być zapisana w formie pisemnej. W innym wypadku może być uznana za nieważną. Kolejną cechą charakterystyczną spółki partnerskiej jest fakt, że przy jej powstawaniu musi zostać dokona stosowny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli chodzi o cel, w jaki zostaje powołana do życia tego typu forma działalności to on też jest z góry określony. Przede wszystkim spółka partnerska jest stworzona po to by umożliwić wykonywanie wolnych zawodów przez jej członków inaczej zwanych partnerami. Kolejną cechą jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników. W związku z tym jedne partner nie jest odpowiedzialny a decyzje, które podejmowane są przez inny wspólników. Zarządza on swoją autonomiczną częścią majątku i nie ma możliwości pozbawienia go tej części. Jeżeli chodzi o to jak powinna wyglądać firma, pod którą działa spółka partnerska to ważne by w< owej firmie występowało, chociaż jedno nazwisko partnera. Aby tego typu spółka mogła zaistnieć i działać powinna zawierać, co najmniej dwóch partnerów, którzy zgadzają się, co do profilu działalności. Warto, więc zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem. Szczególnie, gdy rynek pracy jest tak niestabilny i nie potrafi zapewnić wszystkim potrzebującym należytej pomocy. Oczywiście warto zachować pewną dozę rozsądku oraz ograniczonego zaufania wobec wspólników.

Czym jest spółka partnerska

Istnieje wiele rodzajów spółek. Ludzie coraz chętniej łączą swoje siły w prowadzeniu biznesu. Jest to bardzo pozytywne zjawisko ze względu na to, że zakładając spółkę ryzyko niepowodzenia jest podzielone na dwie lub więcej części, co znacznie zmniejsza obciążenie pojedynczych wspólników. Jednym z charakterystycznych rodzajów tego typu działalności jest prowadzenie spółki partnerskiej. Jest to spółka stworzona przez wspólników, którzy decydują się na wykonywanie wolnego zawodu we wnętrzu większej firmy. W związku z tym zakazane jest tworzenie spółkę partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu lub innej działalności gospodarczej. Kim zatem w tego typu układzie jest wspólnik? Otóż zazwyczaj są to osoby fizyczne. Aby utworzyć taką spółkę nie można być oborą

Rozwiązanie spółki jawnej

Spółka jawna jak każda inna może zostać w każdej chwili rozwiązane. Jest to oczywiście związane ze zgodą każde ze wspólników w innym przypadku nie ma fizycznej możliwości, aby tego typu układ został rozwiązany. Istnieje kilka przypadków, w których spółka jawna może zostać rozwiązana. Pierwszym z nich jest zaistnieje okoliczność, które wcześniej zostały wskazane w umowie powołującej spółkę do życia. Drugim powodem, z jakiego można zakończyć działalność spółki jawnej to jednogłośna i jednomyślna uchwała decydująca o tym, że działalność zostanie zakończona. Można to również osiągnąć poprzez ogłoszenie upadłości spółki. Innym bardzo ważnym powodem uprawniającym do tego by rozwiązać współpracę na zasadzie spółki jawnej to śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości. W takiej sytuacji logicznie rzecz biorąc nie ma możliwości dalszej współpracy u musi ona zostać zakończona w trybie natychmiastowym. Ostatnim powodem, jaki musi zajść, aby zaistniała możliwość rozwiązania spółki jawnej i zakończenia jej działalności jest prawomocne orzeczenie sądu. W przypadku, gdy orzeczenie dotyczy tylko jednego z członków reszta może wykluczyć go ze spółki i dalej próbować odbudowywać dobre imię swojej działalności. Jest to oczywiście sytuacja niezwykle rzadka, ale istnieją tego typu przypadki, że jeden ze wspólników musi zostać pozbawiony swoich praw. Tylko w tych kilku podanych powyżej przypadkach spółka jawna może zostać rozwiązana a jej działalność zakończona.

Prowadzenie spółki jawnej

Jeżeli spółka jawna została zawarta to bardzo ważną rzeczą jest to, w jaki sposób jest prowadzona. Mało, kto wie, że na każdego wspólnika jest nałożony szereg obowiązków, z których wynika jasno i rzeczowo, co każdy wspólnik powinien robić a czego nie. Otóż istnieje możliwość przelania całej odpowiedzialności za spółkę jawną jednemu ze wspólników, podczas gdy drugi nie musi zajmować się jej interesami w żadnym stopniu. Nie jest to rozwiązanie do końca bezpieczne, ponieważ jeden wspólnik może okazać się nieuczciwy i próbować wykorzystać swoją większą moc decyzyjną. Według prawa za to, że spółka jest prowadzona żaden ze wspólników nie może otrzymywać wynagrodzenia. Może ono płynąc tyko z bieżącej działalności spółki jawnej. Nie ma możliwości prawne przelania mocy decyzyjnej na kogoś, kto nie jest członkiem spółki. Jedyne prawo do decydowania o tym, w jakim kierunku spółka będzie się owijać są jej wspólnicy. Jeżeli jeden przedstawiciel spółki chce podjąć decyzję rozszerzające działalność firmy to musi zostać podjęta uchwała, która mu na to zezwala. Jest to jedyny przypadek, w którym wszyscy muszą zgodzić się na poczynania poszczególnego wspólnika. Podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika jest działanie tylko i wyłącznie na korzyść reprezentowanej przez siebie spółki w innym wypadku może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Warto, więc w tych niepewnych czasach zastanowić się nad tego typu działalnością gospodarczą. Może to być dobry początek robienia interesów.

Czym jest Spółka jawna

Dosyć popularną ostatnimi czasy formą działalności gospodarczej jest założenie spółki jawnej. Jest to specjalny rodzaj spółki osobowej, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie jest w żadnym stopniu spółka handlową. Jeżeli chodzi o charakter prawny tego typu porozumienia to jest to znikomy inaczej zwanym ułomnym. Spółka jawna posiada majątek, który uzyskała podczas swojej działalności oraz wszelkie inne korzyści materialne. Powstanie spółki jawnej posiada tezy podstawowe tryby. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy pomiędzy wszystkimi wspólnikami, którzy wyrażają chęć dołączenia do tego typu przedsięwzięcia. Drugi tryb to fakultatywne przekształcenie spółki cywilnej w jawną. Można tego dokonać na mocy odpowiednich przepisów i ustaw regulujących tę kwestię. Trzeci i ostatni tryb powstawania spółek jawnych to przekształcenie spółki handlowej w jawną. Podobnie jak w przypadku przekształcenia cywilnej dzieje się to na podstawie przepisów, które mówią jasno i precyzyjne, w jaki sposób takie połączenie powinno wyglądać. Jest kilka ważnych elementów, które powinny być zawarte w umowie spółki jawnej i bez której nie jest ona ważna w żadnej kwestii. Pierwszym elementem jest zapis dotyczący nazwę firmy oraz siedzibę. Jest to bardzo ważna informacja identyfikacyjna. Kolejna rzecz to jasne i konkretne sprecyzowanie tego, jaki wkład wnoszą poszczególni wspólnicy i w jakiej postaci on występuje. Może to, bowiem być maszyna lub inne rzeczy. Kolejna rzecz to określenie przedmiotu działalności zawianej spółki oraz tego jak długo ma zamiar działać. Robi to się tylko w przypadku, gdy umowa jest z góry oznaczona.

Rozwiązanie spółki cywilnej

Spółkę cywilną jak każdą inna działalność gospodarczą można rozwiązać. Nie jest ważne, z jakich przyczyn to się dzieje oczywiście, jeżeli nie są to przyczyny sporu na tle sądowym. Wtedy to państwo będzie rozstrzygać, kiedy i w jaki sposób rozwiązać spółkę cywilną. Jeżeli wspólnicy dochodzą do wniosku, że nie chcą już ze sobą współpracować to w każdej chwili mogą rozwiązać umowę cywilną, jaką zawarli na początku działalności. Dzieje się to w momencie, w którym co najmniej jeden ze wspólników zdecyduje się na ogłoszenie upadłości. W takim wypadku w trybie natychmiastowym spółka przestaje istnieć. Jak jednak wygląda sytuacja z podziałem majątku uzyskanego w czasie współpracy oraz wkładu wniesionego na początku działalności? Otóż zanim jakiekolwiek pieniądze będą mogły być wypłacone wspólnikom muszą oni spłacić wszystkie swoje zobowiązania zaciągnięte podczas trwania współpracy. Gdy konto wspólników będzie już czyste to wtedy pozostałości ze wspólnych pieniędzy mogą być im wypłacone w systemie ułamkowym. To, jaką część dostaną poszczególni wspólnicy jest określona tym, jakie zostały wprowadzone do umowy zapisy. Państwo nie miesza się do tego i zostawia ludziom dowolność w tej kwestii. Wraz z zakończeniem działalności spółka zostaje wykreślona z Ewidencji Działalności Gospodarczych i przestaje istnieć. Jak, więc widać nie jest zbyt trudno rozwiązać spółki cywilnej oraz podzielenie uzyskanego majątku? Oczywiście, jeżeli istnieją ku temu poważne i uzasadnione powodu. Należy pamiętać, że tego typu krok jest nieodwołalny i nie ma możliwości cofnięcia decyzji administracyjnych, które zostaną podjęte.

Wypowiedzenie wkładu członka spółki

Spółka cywilna jest bardzo popularnym rozwiązaniem na robienie interesów i obniżenie ryzyka niepowodzenia. Jak to jednak bywa z każdą umową zawartą pomiędzy ludźmi coś może pójść nie tak? Ludzie się kłócą i czasami decydują się na zerwanie umowy cywilnej i wycofanie się ze spółki. Jak jednak tego dokonać i czy jest to do końca legalne? Otóż mogą być dwie przyczyny cofania wkładu włożonego do majątku wspólnego. Pierwszym z nich jest umowa, która była sporządzona na określony czas. Wtedy nie ma żadnego problemu z wycofaniem swojej części. Wynika to z tego, że czas umowy się skończył i obie strony nie są już ze sobą związane postanowieniami żadnego porozumienia. Istnieje również druga przyczyna wyjścia ze swoim wkładem. Chodzi tu o nieporozumienie się wspólników w sprawach związanych z prowadzeniem interesów. W takiej sytuacji wspólnik w określonym ustawowo czasie może wycofać swój wkład pod warunkiem, że jego wysokość jest zapisana w treści umowy. Musi jednak upłynąć pewien czas zanim będzie możliwe wycofanie swoich pieniędzy. To samo tyczy się wszelkich sprzętów, które zostały wniesione przez jednego wspólnika do majątku spółki. Oczywiście nie ma żadnych konsekwencji tego typu działań. Prawo jest w tej kwestii bardzo wyrozumiałe i polskie urzędu rozumieją, że ludzie mogą dojść do wniosku, że ich współpraca nie jest niczym dobrym. Tak, więc rozwiązanie spółki nie jest niczym skomplikowanym i trwa stosunkowo krótko. Oczywiście, jeżeli przebiega w sposób pokojowy.